از اشکالات متداول اجرای سیستم های کناف که در پروژه ها به دلیل بی دقتی نصاب‌ها دیده می‌شود، در جهت آموزش و ارتقای کیفیت نصب، به نمایش گذاشته شود:

اجرای پانل افقی در دیوار راه پله که از نظر اجرایی با توجه به نوع استاندارد سازه گذاری در ایران به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد.

اجرای نامناسب آویزگیری در زیرسازی سقف‌های کناف که به علت قائم نبودن آویز ها، سقف فوق پس از بارگذاری تغییر شکل داده و با کشیده شدن آویزها به پایین، فاصله نسبی نقاط مختلف سقف از سقف سازه ای تغییر نماید و درنتیجه سقف فوق در نقاطی اصطلاحا شکم داده و علاوه بر آن به دلیل عدم توزیع یکنواخت نیروها بین تمامی آویزها، موجب شده تا به دلیل وارد آمدن نیروهایی بیشتر به برخی از آویزها و شانه خالی کردن برخی دیگر از آویزها از تحمل نیرو، موجب در خطر قرار گرفتن سقف از نظر ایستایی و ایمنی گردد.

عدم اجرای سازه‌های پانل خور و حمال از بر ستون که طبق مرجع فنی کناف می‌بایست فاصله 10 سانتی متری از بر ستون رعایت گردد.

وصله کردن سقف با تکه پانل‌ها بدون رعایت استاندارد‌های لازم از جمله عدم سازه گذاری اضافی در مرز فصل مشترک بین پانل‌ها.
توجه: در عکس زیر نحوه سازه گذاری را از روی ردیف پیچ ها می‌توان متوجه شد.

پرکردن فضای خالی دیوار با انواع مصالح صلب

استفاده از بتونه و آماده سازی سطوح برای رنگ آمیزی به روش سنتی

قطع سازه‌های عمودی دیوار به جهت عبور لوله‌های تاسیسات

عدم اجرای صحیح جزئیات روشویی

عدم امتداد یافتن پنل‌ها تا سقف اصلی

عدم رعایت الزامات کد حریق

عدم اتصال رانر بالایی به سقف یا زیر سازی قوطی

برش نامناسب پنل

برش سازه با ابزار نامناسب

منبع: کانال تلگرام borjsazangroup.com