راهنمای اجرا و نصب سقف گسترده کناف

D112a سقف کاذب با سازه گذاری دو طرفه

ساختار این سقف شامل یک زیر سازی فولادی سبک با سازه گذاری در دو جهت (به صورت عمود برهم) بوده که پانل ها در یک یا دو لایه بر روی آن نصب می‌شوند. قبل از اجرای زیر سازی، فاصله آویزها، فاصله سازه‌های باربر و فاصله سازه‌های پنل خور بر اساس نوع پوشش کاری، رده وزنی سقف کاذب و نوع مقاومت در برابر حریق و از طریق جداول استخراج می‌شود.سقف کاذب D112a بدون کد حریق یا دارای کد حریق از پایین سقف کاذب

حداکثر فاصله سازه های باربر و آویزها: سازه CD60 و آویز نانیوس یا براکت

فاصله سازه های باربر C
[mm]
فاصله آویز ها a
[mm]
رده وزنی سقف کاذب [kN/m²]

≤ 0/15                                        ≤ 0/30                                   ≤ 0/5

5001200950800
6001150900750
7001100850700
8001050800700
9001000800
1000950750
1100900750
1200900


سقف کاذب D112a بدون کد حریق

حداکثر فاصله سازه های باربر و آویزها:  F47 و آویز ترکیبی

فاصله سازه های باربر C
[mm]
فاصله آویز ها a
[mm]
رده وزنی سقف کاذب [kN/m²]

≤ 0/15                          ≤ 0/30                               ≤ 0/5

500950750650
600900700600
700850700550
800800650
900800600
1000750
1100750


نکته فنی:
زیر سازی ترکیبی زیر (متشکل از سازه های F47 و CD60)

برای سقف های کاذب D112a با پوشش یک لایه پنل 12.5 میلیمتر(ساختار بدون کد حریق) قابل اجرا می‌باشد:

 • سازه پنل خور: F47 به فواصل 50 سانتیمتر
 • سازه باربر: CD60 به فواصل 100 سانتیمتر
 • آویز: نانیوس، براکت یا آویز ترکیبی به فواصل 100 سانتیمتر


3-احاطه سازه باربر توسط رکاب


2-اتصال آویز به سقف اصلی


1-نصب سازه تراز


6-اتصال پنل به زیرسازی توسط پیچ کناف

5-اتصال سازه پنل خور به سازه باربر توسط بست اتصال


4-اتصال سازه باربر به رکاب توسط پیچ LN


D112b سقف کاذب با سازه گذاری یک طرفه

ساختار این سقف شامل یک زیرسازی فولادی سبک با سازه گذاری در یک جهت بوده که پانل ها در یک یا دو لایه بر روی آن نصب می‌شوند. زمانی که یک سقف کاذب با سرعت اجرایی بالا و حداقل مصالح و هزینه مدنظر باشد، سقف کاذب D112b کناف گزینه مناسبی خواهد بود. به لحاظ اجرایی، توصیه می‌شود که از این نوع سقف کاذب با در نظر گرفتن شرایط زیر استفاده شود:

 • سطح سقف کاذب کمتر از 50 مترمربع
 • دهانه سقف کاذب کمتر از 4 متر
 • ارتفاع آویزگیری کمتر از 50 سانتیمتر
 • سقف کاذب ساده و فاقد شکست
نکات فنی

در لبه های غیر باربر، بکارگیری سازه تراز اختیاری است؛ لیکن نصب آن اجرای سقف را آسان تر می‌نماید. در صورت وجود سازه تراز، توصیه می‌شود صفحات در حاشیه کار به آن پیچ شوند.

نصب سازه تراز در سقف های کاذبی که دارای عملکرد صوتی و یا کد حریق هستند الزامی است (چه در لبه های باربر و چه در لبه های غیر باربر)

در صورت نیاز به عایق بندی صوتی سقف، قبل از نصب سازه تراز، دو ردیف خمیر درزبند کناف بر جان آن اجرا می‌شود. عدم رعایت جزئیات اخیر، سهم زیادی در نقصان عملکرد صوتی ساختار خواهد داشت.


 در کلیه ساختار سقف کاذب یکپارچه کناف، سازه تراز به دو صورت قابل اجرا است؛ باربر و غیرباربر.


سقف کاذب D112b بدون کد حریق

حداکثر فاصله آویزها:سازه F47 و آویز ترکیبی

فاصله آویز ها a
[mm]
رده وزنی سقف کاذب [kN/m²]
≤ 0/15                                        ≤ 0/30
1100900


سقف کاذب D112a/b بدون کد حریق

حداکثر فاصله سازه های پنل خور

ضخامت پنل
[mm]
b فاصله سازه های پنل خور
[mm]
2*12/5 یا  12/5500
15550
18600
20600
25800


دیوار زمینهعامل اتصالفواصل عوامل اتصال (سانتیمتر)
L25                                            UD28
دیوار خشکپیچ TN یا FN کنافاتصال باربراتصال غیر باربراتصال باربراتصال غیر باربر
دیوار بناییپیچ و رولپلاک601003060


نکات فنی

 • فاصله اولین عامل اتصال از انتهای سازه تراز نباید بیشتر از 10 سانتیمتر باشد.
 • برای اتصال سازه تراز به دیوار خشک می‌توان از پیچ TNیا FN استفاده نمود. در صورتی که زیر سازی در محل اتصال وجد نداشته باشد، می‌توان قبل از پنل گذاری یک نوار تسمه فولادی گالوانیزه به عرض 100 و ضخامت 0.6 میلیمتر را به صورت سراسری در تراز مورد نظر به وسیله پانچ یا پرچ بر روی استادها اجرا نمود تا زیرسازی در تمام نقاط در تراز سقف ایجاد گردد.
 • در صورت بنایی بودن دیوار پیرامونی، سازه تراز پس از نازک کاری و بر روی پوشش نهایی گچ دیوار اجرا می‌شود. همچنین باید نوار چسب جدا کننده در حد فاصله سازه تراز و دیوار قرار گیرد.
 • در لبه های باربر، نشیمن گاه سازه های پنل خور یا باربر بر روی بال سازه تراز باید حداقل 20 میلیمتر باشد.
 • در لبه های غیر باربر حداکثر کنسول 15سانتیمتر در سازه CD60 ، درسازه F47 و در پانل گچی 10 سانتیمتر است.


اجرای آویزها

به وسیله ریسمان رنگی، محل اجرای آویز ها بر روی سقف اصلی مشخص می‌شود. با استفاده از عامل اتصال مناسب، آویز به سقف اصلی متصل می‌شود. برای این منظور و بسته به نوع و شرایط سقف اصلی، می‌توان از مهار چکشی (برای سقف های بتنی) و یا مهارهای ویژه اعضای توخالی (برای بلوک های سقفی سفالی یا سیمانی در سقف های تیرچه بلوک) استفاده نمود. فواصل آویزها بر اساس رده وزنی سقف کاذب و نوع مقاومت در برابر حریق و از طریق جداول استخراج می‌شود.

زمانی که ارتفاع آویزگیری کم است، از اتصال مستقیم (براکت) جهت اتصال زیرسازی به سقف اصلی استفاده می‌شود. برای این منظور، براکت توسط عامل اتصال مناسب به سقف اصلی متصل شده و پروفیل‌های باربر توسط دو عدد پیچ  LN به براکت متصل  می‌شوند.

در صورت وجود شرایط زیر، می‌توان از آویزهای ترکیبی زیر به جای آویز نانیوس استفاده نمود :

 • ساختار بدون کد حریق
 • ارتفاع آویزگیری کمتر از 150 سانتیمتراجرای بازشوها

بازشوهایی نظیر دریچه‌های بازدید، خروجی‌های تهویه و چراغ‌های توکار در سقف‌های کاذب به سادگی اجرا می‌شوند. در اجرای بازشوها، موارد زیر باید در نظر گرفته شوند:

 • برای ایجاد یک بازشو در سقف کاذب، استفاده از تمهیدات مناسب جهت حفظ استحکام، یکپارچگی و ایستایی ساختار ضروری است. قاعده کلی کار بر این است که چنانچه اجرای بازشو موجب قطع سازه های سقفی شود، باید از سازه های کمکی و آویزهای اضافه برای حفظ یکپارچگی وایستایی ساختار استفاده نمود.
 • جهت نصب ادوات نفوذی نظیر روشنایی های سقفی توکار، در نظر گرفتن حداقل فضای تاسیساتی پشت سقف کاذب برای جاسازی این ادوات ضروری است.
 • چنانچه وزن ادواتی نظیر روشنایی ها از میزان مجاز بیشتر باشد، استفاده از آویزهای کمکی برای حفظ  ایستایی ساختار ضروری خواهد بود.
 • باتوجه به ابعاد و موقعیت دریچه و فاصله سازه‌گذاری، ممکن است دریچه بازدید به صورت ساده یا با تعبیه سازه ها و آویزهای کمکی نصب شود. توجه شود که فاصله آزاد میان لبه قاب دریچه و سازه های پنل خور مجاور(حداقل در دو لبه هم راستا) باید بیش از 30 و کمتر از 100 میلیمتر در نظر گرفته شود.
 • برای برش محل دریچه بر روی پانل، باید ابعاد قاب پیرامونی دریچه در نظر گرفته شود. برای برشکاری و پرداخت از اره چاقویی و سوهان استفاده می‌شود.
 • دریچه در محل خود مستقر و به وسیله پیچ TB به فواصل حداکثر 15 سانتیمتر به پانل نصب می‌شود.
سقف خود ایستا

زمانی که امکان آویزگیری وجود  نداشته باشد، از سقف کاذب خود ایستای کناف استفاده می‌شود. به لحاظ اجزای مورد مصرف و نوع ساختار، این نوع سقف کاذب  مشابه دیوار جداکننده کناف بوده با این تفاوت که به صورت افقی اجرا می‌شود. یک نمونه از کاربردهای سقف کاذب خود ایستا،  در راهروهای هتل ها و بیمارستان ها است که حجم تاسیسات بسیار بالا بوده به طوری که آویزگیری امکان پذیر نمی‌باشد.


 سقف کاذب خود ایستا (بدون کد حریق)

در زیر سازی این ساختار از سازه های استاد تک و دوتایی استفاده می‌شود. برای پوشش کاری می‌توان از پانل های با ضخامت 12.5، 18 و 2*12.5 میلیمتر استفاده نمود و به کارگیری لایه عایق با وزن حداکثر 5 کیلوگرم بر مترمربع مجاز می‌باشد.
روش اجرا

اجرای زیرسازی

قبل از اجرای زیرسازی، باید نوع  آرایش آن بر اساس دهانه سقف، نوع پوشش کاری، نوع عایق گذاری و نوع مقاومت در برابر حریق و از طریق جداول  مندرج در مرجع فنی کناف استخراج می‌شود.

اجرای سازه تراز باربر

به وسیله ریسمان رنگی، خط تراز سقف کاذب بر روی دیوار پیرامونی مشخص می‌شود. سازه U به عنوان سازه تراز باربر، در محل خود به وسیله عامل اتصال مناسب و در فواصل معین به دیوار زمینه متصل می‌گردد:

 • در صورتی که دیوار زمینه بنایی باشد، عامل اتصال مناسب پیچ  و رولپلاگ بوده و فاصله عوامل اتصال حداکثر 30 سانتیمتر می‌باشد.
 • در صورتی که دیوار زمینه دیوار خشک باشد، عامل اتصال مناسب دو عدد پیچ FN بوده و فاصله عوامل اتصال حداکثر 60 سانتیمتر می‌باشد.


نکات فنی

 • در صورتی که دهانه سقف کاذب از 2.25 متر کمتر باشد، فواصل عوامل اتصال  فوق را می‌توان دو برابر نمود.
 • فاصله اولین عامل اتصال از انتهای سازه تراز نباید از 10 سانتیمتر بیشتر باشد.
 • در صورت بنایی بودن دیوار پیرامونی، سازه تراز بعد از نازک کاری و بر روی پوشش نهایی گچ دیوار اجرا می‌شود. همچنین، باید نوارچسب جداکننده کناف در حد فاصل سازه تراز و دیوار قرار گیرد.
 • در صورت نیاز به عایق بندی صوتی سقف، قبل از نصب سازه تراز، نوار فوم بر جان آن اجرا می‌شود. عدم رعایت جزئیات اخیر، سهم زیادی در نقصان عملکرد صوتی ساختار خواهد داشت.


اجرای سازه های سقفی

سازه های C به عنوان سازه باربر در درون سازه های تراز قرار می‌گیرند. نشیمن گاه سازه های باربر روی بال سازه تراز باید حداقل 20 میلیمتر باشد. فاصله این سازه ها بنا به نوع پوشش کاری می‌تواند 50 یا 60 سانتیمتر باشد. بسته به عملکرد مورد نظر، ممکن است سازه ها به صورت تک یا دوتایی اجرا شوند.


دانلود کاتالوگ های مرتبط با متن:

دانلود کاتالوگ نصب بار بر روی ساختارهای کناف

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *