W625 دیوار پوششی مستقل تک لایه (بدون کد حریق)

در صورتی که اجرای یک دیوار پوششی مستقل با حداقل مصالح مصرفی مورد نظر باشد، W625 گزینه مناسبی به شمار می‌رود. در این ساختار، یک لایه پوششی به ضخامت 12/5میلیمتر بر روی زیرسازی فلزی مستقل از دیوار زمینه اجرا می‌شود.

دیوار پوششی W625
W626 دیوار پوششی مستقل دو لایه  (بدون کد حریق)

در صورتی که اجرای یک دیوار پوششی مستقل با ارتفاع و مقاومت در برابر ضربه بیشتری نسبت به W625 مد نظر باشد، W626 گزینه مناسبی به شمار می‌رود. در این ساختار، دو لایه پوششی به ضخامت 12/5میلیمتر بر روی زیرسازی فلزی مستقل از دیوار زمینه اجرا می‌شود.

دیوار پوششی W626

W628a دیوار پوششی مستقل بدون استاد (دارای کد حریق)

از این ساختار برای پوشش مسیرهای قائم عبور تاسیسات استفاده می‌شود. عایق صوتی مناسبو کد حریق 90 دقیقه از ویژگی‌های دیوار پوششی W628a  است. خصوصیات اخیر در چاه‌های تاسیساتی، به واسطه انتشار صدای ناشی از حرکت سیال در لوله ها و ارتباط عمودی میان طبقات و امکان نفوذ و سرایت آتش، دارای اهمیت اساسی است. در این ساختار، دو لایه پوششی به ضخامت 25 میلیمتر به صورت افقی بر روی سازه های طرفین( که به دیوار های مجاور متصل می باشند) نصب می‌شوند. بنابراین استاد گذاری معمول وجود نداشته و این خصوصیت، سهولت و سرعت اجرایی را به ارمغان می آورد. همچنین، این ویژگی اجازه می دهد که پوشش کاری، بدون محدودیت در ارتفاع انجام شود.

دیوار پوششی W628a

W628b دیوار پوششی مستقل دو لایه (داراری کد حریق)

در این ساختار دو لایه پوششی برروی زیرسازی فلزی مستقل از دیوار زمینه اجرا می‌شود. مقاومت در برابر ضربه مناسب و امکان دستیابی به کد حریق تا 90 دقیقه از ویژگی‌های دیوار پوششی W628b است. همچنین در صورت استفاده از لایه گذاری 2*25 میلیمتر، امکان استادگذاری با فواصل تا 100 سانتیمتر وجود داشته که سرعت اجرایی را افزایش می‌دهد.

دیوار پوششی W628b

W629 دیوار پوششی مستقل با استادهای دوتایی (دارای کد حریق)

در این ساختار، استادگذاری به صورت دوتایی انجام می‌شود. ساختار ویژه زیرسازی در دیوار پوششی W629، ارتفاع مجاز بالا و سهولت در اجرای لایه عایق را به همراه دارد. همچنین، امکان دستیابی به کد حریق تا 90 دقیقه از ویژگی های دیوار پوششی W629 است. در این ساختار، پوشش کاری در دو لایه انجام می‌شود.

دیوار پوششی W629

W630 دیوار پوششی مستقل با استادهای افقی (دارای کد حریق)

در این ساختار، استادها به صورت افقی اجرا می‌شوند. ساختار ویژه زیرسازی در دیوار پوششی W630 اجازه می‌دهد که پوشش کاری، بدون محدودیت در ارتفاع انجام شود. همچنین، امکان دستیابی به کد حریق تا 90 دقیقه از ویژگی های دیوار پوششی W630  است. در این ساختار پوشش کاری در دو لایه انجام می‌شود.

دیوار پوششی W630

نکات اجرایی: W625

در صورت اجرای کاشی بر روی صفحات با ضخامت 12/5 میلیمتر( از نوع MR یا FM) با استاد گذاری  به فواصل 60 سانتیمتر استفاده نمود.

نکات اجرایی W628a

 در این ساختار استادگذاری معمول وجود ندارد؛ بلکه صرفا دو عدد سازه بر روی دیوارهای مجاور اجرا می‌شود. برای این منظور می‌توان از سازه L، U و یا C استفاده نمود.

لایه های پوششی به صورت افقی بر روی سازه های طرفین نصب می‌شوند.

در این ساختار محدودیت ارتفاع وجود ندارد؛ لیکن باید به محدودیت عرض دیوار پوششی توجه نمود.

در صورت نیاز به اجرای کنج، می‌توان از جزئیات زیر استفاده نمود. در اینصورت، مجموع عرض دیوارها می‌تواند حداکثر 2 متر باشد. همچنین در این حالت ارتفاع دیوار محدود به 5 متر خواهد بود.

درزهای انقطاع در ارتفاع دیوار پوششی و در فواصل حداکثر 15 متر اجرا می‌شوند.

نکات اجرایی W628b

  • در صورت استفاده از لایه گذاری 2*25 میلیمتر، امکان استادگذاری با فواصل تا 100 سانتیمتر  وجود دارد.

نکات اجرایی W629

  • در این ساختار، استاد ها به صورت دوتایی اجرا می‌شوند. برای این منظورف جان استادها پشت به پشت یکدیگر قرار گرفته و در فواصل حداکثر 75 سانتیمتر توسط پرچ یا پیچ LB به یکدیگر متصل می‌شوند.
  • در ساختارهای دارای کد حریق با ارتفاع بیش از 5 متر، استاد های دوتایی به وسیله پرچ یا پیچ LB به رانر های کف و سقف متصل ی‌شوند.
  • در ساختارهای دارای کد حریق با ارتفاع بیش از 6/5 متر، بال استادها (در سمت تاسیساتی) به وسیله یک نوار محافظ از جنس صفحه گچی مقاوم در برابر حریق به ضخامت حداقل 20 میلیمتر  و پهنای حداقل 100 میلیمتر، در برابر حریق محافظت می‌شود. برای نصب نوار مذکور  بر روی بال استادها، پیچ ها باید به صورت زیگزاگ و در فواصل حداکثر 25 سانتیمتر اجرا شوند.

کاتالوگ‌های مرتبط با دیوار پوششی: