نصب و اجرای سقف کناف

knauf1

کناف: مشخص کردن محل نصب سازه تراز با ریسمان رنگی

knauf2

کناف:نصب سازه تراز پس از تعیین خط تراز سقف

knauf3

کناف:خم کردن انتهای آویز

knauf4

کناف:اتصال آویز به سقف اصلی

knauf5

کناف:باز کردن رکاب

knauf6

کناف:احاطه سازه باربر توسط رکاب

knauf7

کناف:بستن رکاب

knauf8

کناف:اتصال رکاب به آویز و گلاژ سقف توسط پین

knauf9

کناف:سازه باربر تکمیل شده

knauf10

کناف:اتصال سازه باربر به رکاب توسط پیچ

knauf11

کناف:اتصال سازه پانل خور به سازه باربر توسط پل

knauf12

کناف:زیر سازی تکمیل شده

knauf13

کناف:اجرای نوار چسب جداکننده

knauf14

کناف:استقرار پانل با استفاده از بالابر

knauf15

کناف:اتصال پانل به زیر سازی توسط پیچ کناف

knauf16

کناف:پانل گذاری تکمیل شده حصیر چین

knauf17

کناف:درزگیری

knauf18

کناف:برش اضافات نوار چسب جداکننده